Nhất Độ Quân Hoa

nguồn sưu tầm

Trên thế giới này, chung quy cũng có một số thứ chúng ta không nhìn thấy được nhưng vẫn âm thầm tồn tại....

Bách hoa tiên tử oai truyền

27 chương

Đọc truyện Huyễn Huyễn

Từ khóa

Văn Án

    Nhất Độ Quân Hoa ấp úng nói: "Thần Kinh, bọn họ lúc nào cũng mắng nam chính của ta không có nhân tính."

    Thần Kinh mặt không hề cảm xúc: "Sau đó?"

    Quân Hoa: "Sau đó ta liền viết kiểu nam chính vạn người mê ."

    Thần Kinh: "Kết quả?"

    Quân Hoa gào khóc: "Kết quả bọn họ lại quay lại mắng ta . . ."