Kim Dung

nguồn sưu tầm

Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại. ...

Hiệp Khách Hành

82 chương

Đọc truyện Kiếm Hiệp

Từ khóa

Văn Án

Hầu Giám Tập Phát Sinh Biến Cố Cách cửa đông thành Khai Phong chừng hai mươi dặm có một thị trấn nhỏ gọi là Hầu Giám Tập Hôm ấy trời đã xế chiều.

Những lương dân tứ phía trở về thị trấn kẻ gánh người đội thật là tấp nập.

Ðột nhiên, ở gốc Tây Bắc văng vẳng có tiếng vó ngựa dồn dập.

Hầu Giám Tập nằm ngay bên đường quan đạo, khách thương đi lại như mắc cửi, cả những khách kỵ mã tới đây cũng là chuyện thường nên chẳng ai buồn để ý.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, mà là cả một đại đội, ít ra phải có đến hai trăm nhân mã...