Kim Bính

nguồn sưu tầm

Thực ra Chu Tiêu muốn cho toàn thế giới biết, anh có thể đã thích Phương Dĩ rồi....

Người tới không tốt

65 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Phương Dĩ đã trở lại, quậy thành phố Nam Giang long trời lở đất, mây đen che đỉnh, nước mắt rơi đầy mặt.

Chu Tiêu quyết định xả thân tạo phúc cho xã hội, buộc cô vào thắt lưng kéo về nhà!

Phương Dĩ: Tôi phải thay mặt trăng tiêu diệt anh! Anh! Còn anh nữa!

Chu Tiêu: Ông đây tiêu diệt cô trước!

Thực ra Chu Tiêu muốn cho toàn thế giới biết, anh có thể đã thích Phương Dĩ rồi.