Isaac Asimov

nguồn sưu tầm

Một robot phải tự bảo vệ mình với điều kiện việc bảo vệ như vậy không mâu thuẫn với điều luật thứ nhất và thứ hai ....

Tôi là người máy - I’m Robot

7 chương

Đọc truyện Viễn Tưởng

Từ khóa

Văn Án

 BA ĐIỀU LUẬT VỀ ROBOT HỌC.


    1 - Một robot không được làm hại một con người, hoặc để cho một con người bị tổn hại .

    2 - Một robot phải tuân theo những mệnh lệnh mà con người đưa ra trừ phi những lệnh nầy mâu thuẫn với điều luật thứ nhất .

    3 - Một robot phải tự bảo vệ mình với điều kiện việc bảo vệ như vậy không mâu thuẫn với điều luật thứ nhất và thứ hai .

    Sách Robot học, in lần thứ 56, năm 2058.Chọn chương

1234567