Cố Tây Tước

nguồn sưu tầm

Khi An Kiệt hai mươi tuổi, cô nhận ra, hóa ra trong bức tranh chỉ có một mình cô. Khi An Kiệt hai mươi lăm tuổi, cô nghĩ, thực ra một mình, cũng không sao… Rồi sau đó, An Kiệt lại nhận ra, hóa r...

Vì sao đông ấm, vì sao hạ mát Tập 1

55 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Khi An Kiệt năm tuổi, cô mong nắm tay ba mẹ cùng đi ngắm trời xanh mây trắng.Khi An Kiệt mười tuổi, cô mong mang trời xanh mây trắng vẽ lại trên giấy, rồi sau đó, có lẽ là vẽ cả ba mẹ nữa.Khi An Kiệt mười lăm tuổi, cô mong mang cả Diệp Lận vào bức tranh, bên cạnh cô có anh, vậy đủ rồi.Khi An Kiệt hai mươi tuổi, cô nhận ra, hóa ra trong bức tranh chỉ có một mình cô.Khi An Kiệt hai mươi lăm tuổi, cô nghĩ, thực ra một mình, cũng không sao…Rồi sau đó, An Kiệt lại nhận ra, hóa ra cho tới nay, anh đều ở trong bức tranh cùng cô…