Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 189

155: Khám tra hiện trường

Sau khi hỏi Dương lão thái gia biết khi Quách thị phát khùng rồi treo cổ, mọi người đều nhận ra điều đó là thuận lý thành .