Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 302

242: Khó Bề Phân Biệt

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b221d7358078.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b221d7389dc4.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b221d73c18ba.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b221d7400285.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b221d7449624.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b221d749d21d.jpg

------------o0o------------.