Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 303

243: Thì ra là thế

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b22912fc8874.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2291300f251.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2291304ae16.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2291307f43b.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b229130b5ae3.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b229130edaee.jpg

------------o0o------------.