Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 304

243: Chân tướng trong chân tướng

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b229e1271e16.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b229e12acf67.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b229e12e3a65.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b229e1323040.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b229e135c613.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b229e138eed0.jpg

------------o0o------------.