Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 306

246: Binh đến dưới thành

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b230997ac679.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b230997e370d.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23099830903.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23099867515.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2309989fffd.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b230998dbe25.jpg

------------o0o------------.