Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 308

248: Giành giật từng phút từng giây

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23d92cf2705.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23d92d2abbb.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23d92d6496d.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23d92d9c3f1.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23d92dd5605.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23d92e19265.jpg

------------o0o------------.