Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 309

249: Không phù hợp

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23ddd8cab3f.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23ddd92e593.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23ddd975796.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23ddd9ad68a.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23ddd9df40a.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23ddda36b80.jpg

------------o0o------------.