Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 310

250: Đao hạ lưu nhân

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23e13ab4a7b.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23e13af358e.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23e13b39507.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23e13b6f853.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23e13ba8e5d.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23e13bdea18.jpg

------------o0o------------.