Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 312

252: Truy nã

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23eef309785.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23eef337d86.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23eef36a5ef.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23eef393df0.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23eef3cb4d4.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b23eef40f8f2.jpg

------------o0o------------.