Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 313

253: Chốn rừng sâu

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b27236f00135.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b27236f35829.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b27236f7070d.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b27236fa2acd.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b27236fdbfed.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b2723701f196.jpg

------------o0o------------.