Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 322

262: Có tin vui

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b3dcf4990651.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b3dcf49c4a83.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b3dcf4a1694d.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b3dcfe35e0f0.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b3dcfe3a1b43.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/6565624b3dcfe3dc0cd.jpg

.