Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 327

267: Hộ hoa anh thư

http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb5014cf68.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb513142b0.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb51c1424c.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb526ac028.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb52ee6ee6.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb536ecc5f.jpg

Nguyên tác: Mộc Dật Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam ------------o0o------------

.