Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 330

270: Trước không dứt khoát, sau này tất loạn

http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb6a81596b.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb6b54095c.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb6bfb0002.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb6c958d12.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb6d16e181.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb6d9a92e3.jpg

.