Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 333

273: Thông suốt một tuyến

http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb8570c3e7.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb8611566d.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb86b840f0.jpg

http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb8776a86a.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb8829a113.jpg http://truongton.net/forum/imagehosting/7309124b6cb88b7f67d.jpg

.