Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Xà Vương Tuyển Hậu - Chương 313

Chương 312.

XÀ GIỚI [11] Trưởng lão bước vội vã bước trên hành lang, lát sau liền đi vào ngự thư phòng. Thị vệ canh cửa lập tức thông báo:

“Bối Bối tiểu thư, trưởng lão cầu kiến.” Bối Bối buông tấu .