Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Vĩ Ngư - gồm : 3 Truyện

Chuông Gió (Quyển 1: Thực Cốt)

Chuông Gió (Quyển 1: Thực Cốt)
Một chiếc chuông gió chỉ vang lên khi chạm vào oán ...
29 chương

Chuông Gió (Quyển 2: Căn tu)

Chuông Gió (Quyển 2: Căn tu)
Một chiếc chuông gió chỉ vang lên khi chạm vào oán ...
29 chương

Chuông Gió (Quyển 3: Phi Thiên)

Chuông Gió (Quyển 3: Phi Thiên)
Một chiếc chuông gió chỉ vang lên khi chạm vào oán ...
29 chương