Diệp Tiếu

2 truyện

Trích : Nếu chúng ta phải chết, người có sợ không? – Ta không sợ chết cùng người. Ta chỉ sợ, đơn độc sống tiếp mà thôi.

Diệp Tiếu

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử