Nhất Giang

1 truyện

Trong cuộc đời có rất nhiều việc không muốn làm mà vẫn phải làm đó chính là trách nhiệm. Trong cuộc đời có rất nhiều việc muốn làm mà không thể làm đó chính là Số Phận.

Nhất Giang

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử

Nói đến Nhất Giang là nói đến Nhà xuất bản Quảng Ngãi", sau này còn có thêm tên Nhị Giang.

Còn về thông tin thật ra Nhất Giang là dịch giả hay tác giả. Thì theo thông tin sưu tầm được Nhất Giang có lẽ là dịch giả (thật ra cũng không phải dịch giả, chỉ là cái tên cho có vậy thôi), chắc chắn không phải là tác giả.

Nói chung thông tin về tác giả, hay dịch giả này ở Việt Nam là rất ít và mù mờ.