Tửu Tiểu Thất

6 truyện

Trích : Tôi ngày nghĩ đêm nghĩ, từng giây từng phút đều nghĩ, muốn cưa đổ cậu ta, nhưng mà còn chưa đạt được ý nguyện. Sau này, tôi bị cậu ta cưa đổ…

Tửu Tiểu Thất

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử